logo perfect creations
test
test
test
test
test
test
test
test
test

PRIVACYVERKLARING VAN PERFECT CREATIONS

 Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Perfect Creations verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Perfect Creations , of om een andere reden persoonsgegevens aan Perfect Creations  verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Maaike Boon , Liebeek 55 te Ede, 0655347598, KVK: 64002780
De salon is bereikbaar via info@perfect-creations.nl of 0655347598

2. Welke gegevens verwerkt Perfect Creations  en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum 
b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer, e-mailadress
d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
e)   Voor – en na foto’s

2.2 Perfect Creations  verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a)  je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over   afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b)  je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Perfect Creations ;
c)  je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
d)  Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u. 

3. Bewaartermijnen

Perfect Creations verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 
4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Perfect Creations passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.


5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de eigenaresse van Perfect Creations  kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Perfect Creations  zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Perfect Creations  je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Perfect Creations  via info@perfect-creations.nl of 0655347598


6. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.

 

Algemene voorwaarden Perfect Creations


1 Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Perfect Creations en een klant waarop Perfect Creations deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2 Inspanningen Perfect Creations

Perfect Creations zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Perfect Creations zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 
3 Afspraken

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Perfect Creations melden, uitsluitend via telefonisch contact of WhatsApp. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Perfect Creations het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag de nagelstudio de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Perfect Creations moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 
4 Betaling

Perfect Creations vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de studio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Perfect Creations vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen via een betaalverzoek gemaakt door Perfect Creations. In geval van vooruit betaling van 1 of meerdere behandelingen geldt de regel: altijd recht op de betaalde behandelingen, geen recht op terug betaling.
Perfect Creations houd zelf bij welke en hoeveel behandelingen zijn afgenomen binnen het vooruit betaalde bedrag.

 
5 Persoonsgegevens & privacy

Voor meer informatie raadpleeg de privacyverklaring op de website. 

Perfect Creations behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Perfect Creations zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden.

 
6 Geheimhouding

Perfect Creations is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de studio verplicht is, of wordt, de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 
7 Aansprakelijkheid

Perfect Creations is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Perfect Creations is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Perfect Creations is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

 
8 Garantie

Perfect Creations geeft de klant één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

- De klant de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstyliste.

- De klant zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.

- De klant de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.

- De klant andere producten dan de door Perfect Creations geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.

- De klant de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals gegeven tijdens de behandeling, niet heeft opgevolgd.

- De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

- De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

- De klant zwanger is.

- De klant medicijnen gebruikt die van invloed zijn op de kunstnagels.

 
9 Beschadiging & diefstal

Perfect Creations heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Perfect Creations meldt diefstal altijd bij de politie.

 
10 Studioregels

- Voor het zetten van acryl- of gelnagels hanteert Perfect Creations een minimumleeftijd van 16 jaar.

- Afspraken afzeggen of verzetten kan uitsluitend via email of via WhatsApp.

- Roken en/of eten is in de studio niet toegestaan.

- De studio is in verband met veiligheid geen plek voor kinderen of dieren. Deze zijn dan ook niet toegestaan.

- Alle behandelingen, inclusief het herstellen van nagels, gebeurt uitsluitend op afspraak.

 
11 Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van Perfect Creations. Perfect Creations moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Perfect Creations de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Perfect Creations geeft geen geld terug, maar er wordt gezocht naar een passende oplossing. Indien Perfect Creations en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 
12 Nailart

Indien Perfect Creations een voorbeeld toont van een aan te brengen nailart ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nailart motieven berust bij Perfect Creations. Indien de klant de aangebrachte nailart laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Perfect Creations. Perfect Creations mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

 
13 Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Perfect Creations het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Perfect-creations™ - KvK 64002780 - BTW NL215891909B01 - NL35SNSB0705774341 - (06) 55 34 75 98
privacy/disclaimer